Sztuczna inteligencja i robotyka – konkurs na granty badawcze SzIR-1

Do 15 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do pierwszego konkursu na granty badawcze SzIR-1, ogłoszonego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Sztuczna inteligencja i robotyka”.

Podstawowym celem grantów badawczych konkursu SzIR-1 jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie ID-UB, do których w szczególności należą:

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach i konferencjach naukowych (tj. za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW),
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych lub krajowych,
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi  zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej,
  4. opracowanie nowatorskich rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji  i robotyce możliwych do wdrożenia do praktyki, a szczególnie nadających się do opatentowania.

Tematyka projektów zgłaszanych do konkursu SzIR-1 powinna dotyczyć badań z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki. Centrum POB-SzIR dąży do stworzenia technologii umożliwiających skonstruowanie robota kompana, ale nie wyklucza to finansowania innych prac badawczych dotyczących sztucznej inteligencji i robotyki.

Projekt może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Maksymalny czas realizacji projektu nie może przekroczyć daty 31 grudnia 2021 r.

Wnioskodawcą, a zarazem kierownikiem projektu, może być jedynie pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, jako podstawowym miejscu pracy, z wyłączeniem członków Rady Naukowej Centrum POB-SzIR. 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o grant w ramach konkursu SzIR-1.

Wniosek o grant składany jest wyłącznie w wersji elektronicznej do Centrum POB-SzIR na adres e-mail: pob.air@pw.edu.pl.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Regulamin konkursu, wniosek zgłoszeniowy, załączniki »